اخبار

دور سوم از سفرهای استانی دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی (فام2) در استان خراسان رضوی برگزار شد.

سومین دور از سفر های استانی دبیر خانه دومین فراخوان ایده های مسجدی(فام2) با سفر به مشهد مقدس در روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه آغاز گردید. دبیرخانه طی این سفر که با همراهی مدیر محترم دفترمطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد، حجت الاسلام حسنی توأم بود، با جمعی از نخبگان مسجدی و نهادهای هم افزا - از جمله مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان - جلساتی را در خصوص تشریح فعالیت ها و بخش های مختلف"فام" و "بام" برگزار و از برخی مساجد فعال مشهد بازدید به عمل آورد.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۵۳