اخبار

برگزیدگان

رتبه

قالب ارسالی

نام ونام خانوادگی

ردیف

1

مقاله

محسن موحدی

1

2

مقاله

حمیدمیرعباسی

2

3

مقاله

محمدصادقی

3

شایسته تقدیر

کتاب

محمدمهدی نجاتی

4

شایسته تقدیر

کتاب

محمد بیرانوند

5

شایسته تقدیر

کتاب

سید حسن صانعی

6

شایسته تقدیر

پایان نامه

حسین براتی

7

شایسته تقدیر

پایان نامه

سمانه نصری نصرآبادی

8

شایسته تقدیر

پایان نامه

ابراهیم جنبی بحرینی

9

1

شعر

علی فردوسی

11

2

شعر

آرش پورعلیزاده

11

3

شعر

صفورا ابراهیمی

12

1

داستان

مونااسکندری

13

2

داستان

عباس نیک نفس

14

3

داستان

زهرااحمدی آبدشتی

15

1

فیلم

جمال عودسیمین

16

2

فیلم

محمدتقی رحمتی

17

3

فیلم

محمدحسین صفری

18

1

فیلم نامه

داوود جلیلی

19

2

فیلم نامه

ملیحه عزیزی مفرد

21

3

فیلم نامه

محمد آریانی

21

1

عکس

علی حسن زاده

22

2

عکس

حامدنیرومند

23

3

عکس

عصمت یادگاریان

24

1

ایده

محمدرضا محمدی پیام

25

2

ایده

محمدمهدی نعیمی

26

شایسته تقدیر

ایده

محمود ابوالقاسمی

27

شایسته تقدیر

ایده

عسکرآقایی

28

شایسته تقدیر

ایده

محمداللهیاری

29

شایسته تقدیر

ایده

فاطمه عمادی پور

31

شایسته تقدیر

ایده

وحید عباسی

31

شایسته تقدیر

ایده

سید ذبیح الله موسوی

32

شایسته تقدیر

ایده

غلامحسین عاطفت

33

شایسته تقدیر

ایده

سید میلاد رضوی

34

شایسته تقدیر

ایده

الیاس زارع

35

شایسته تقدیر

ایده

احمد رضا کمالی

36

شایسته تقدیر

ایده

داریوش فدویان

37

شایسته تقدیر

ایده

سجادداوودی

38


۱۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۳:۴۵