اخبار

گزارش دبیر علمی از فرآیند داوری

 

باسمه تعالی

این خطّّی ازحکایت انبوه داوری است*****روئید "فام"،میوه برآورد و گشت "بام"

"اعلام اسامی نفرات برگزیده" ، "اهداء جوائز" و "گزارش فرآیند داوری" ،کلیدواژه های سرنوشت محتوم و قطعی هرجشنواره وهمایشی است که هرازگاهی و به بهانه ای،عده ای رابه تکاپو و رقابت وامیدارد و البته آنچه در این میان به عنوان "محصول " و"خروجی" این رقابت به دست می آید؛به عنوان مهمترین هدف این عرصه،ازجایگاهی ویژه برخوردار است.

فام یا همان فراخوان ایده های مسجدی نیز،که این نوشتار،نمایانگر پایان اولین دفترآنست-هرچندحکایتش همچنان باقیست-از این قاعده مستثنی نمی باشد.

فراخوانی که با فرازونشیب های فراوان،ازروزنخست پدیدارگشتنش،پیمایشی جهت داروهدف مند راآغازید وانگشت اشارتش به سوی بام(بانک ایده های مسجدی)،متوجه بودتابلکه ازاین رهگذر،که مبتنی برتمرکزوتفکر صدها فکرخلاق برموضوع آبادانی مسجدتاارتقاء به طرازاسلامی اش-که حقیقتا از بالاترین مصادیق تعاون بربرّوتقواست-میباشد، بتواند گامی هرچند کوچک را در باب عمران حقیقی مساجد بردارد.

اینکه فام تاچه اندازه در نیل به اهدافش کامیاب بوده، در این مقال نگنجیده ومجال دیگری می طلبد،لکن تشریح فرآیندداوری آثار،ضرورتیست که راقم این سطوررا به عنوان کوچکترین عضو خانواده بزرگ فام و دبیرعلمی این تعاون مبارک به نگاشتن وامیدارد واینک شرح ماجرا...

بعد ازپایان مهلت تمدیدی،"غربال" اولیه  آثار در کلیه قالب های دریافتی باملاک"ارتباط حداقلی بامسجد" آغازگشت.

آثاری که باتلاش درخورتقدیرمسئول محترم ودبیراجرایی فام (جناب آقای ورمزیار)و باهمّت رابطین عزیزاستانی ، ازتعدادی بالغ بر800عدد برخوردارگشته بود واین غربالگری به عنوان حلقه نخست زنجیره داوری،رسالتش جداسازی آثاربی ربط به موضوع فراخوان بود.لذا به عنوان نمونه چنانچه اثری پیرامون یکی از موضوعات مذهبی(مانندنماز)بسط کلام داده اما نتوانسته بود ارتباطی میان آن با مسجدبرقرارسازد،ازنظردبیرخانه اثری بی ارتباط تلقی گشته و ازچرخه رقابت بازمی ماند.

گام بعدی،تشکیل کارگروه های تخصصی داوری درقالب های متعدد به شرح زیربود:

1.داوران ازبهترین متخصصان قالب مدّنظرباشند.

2.ترکیب کمّی وکیفی داوران:

این ترکیب درغیرازقالب های مقاله وایده،عبارت باشداز:

عددی فرد متشکل ازیک داورفنّی (متخصص همان رشته) +یک داورمحتوایی(برای سنجش میزان ارتباط اثرمربوطه با موضوع فراخوان)+دبیرعلمی(به عنوان ناظردبیرخانه) به گونه ای که 70% امتیازنهایی را داور فنی و30%باقی را داورمحتوایی وناظردبیرخانه اعمال نمایند.

3. بخش مقالات:

در این بخش به جهت حجم بالای آثار ودرهم تنیدگی بیشتربخش فنّی با محتوا،درگام نخست باترکیبی 11نفره از داوران محترم حوزوی ودانشگاهی به سرپرستی استاد محترم جناب آقای دکترلطیفیکارارزیابی آغازگردید و در ادامه با معلوم گشتن مقالات بالای 60امتیاز،مجددا ارزیابی دیگری،متناسب با سطح مقالات (علمی-پژوهشی،علمی – تخصصی وعلمی-ترویجی) توسط تیم سه نفره ای متشکل ازآقایان دکترلطیفی،دکتررازینی و دکترچیت سازیان، بادقت تمام  صورت پذیرفت که نهایتا نامزدهای مقالات برتر ومقالات شایسته چاپ در مجموعه مقالات فام مشخص گردیدند.

همچنین در بخش معماری،زحمت ارزیابی به عهده فریخته ارجمند، سرکارخانم دکتر آقالطیفی قرارداشت.

شایان ذکراست که اکثریت قریب به اتفاق مقالات،چه آنهایی که دارای چکیده بودند و چه مقالات فاقد چکیده،ازچکیده ای درخور با قلمی واحد به ویراستاری علمی-ادبی آقایان محمد نوروزی وحجة الاسلام حسنی(معاونت محترم پژوهشی دفتر)برخوردار گشتند و این چکیده ها نیز به عنوان محصولی ویژه ازمحصولات فام، به دست چاپ و توزیع سپرده شد.

4. بخش ایده ها :

دراین بخش که اساسی ترین قسمت رقابتی فام به شمار میرود،کیفیت وکمیت جلسات داوری،جلوه ای ویژه داشت،چراکه اساسا طراحی کاربرگ داوری ایده که جامع همه ملاکات باشد،به لحاظ کم سابقه بودن این مسأله خود گامی مهم وخلاقانه به شمارمیرفت که بحمدالله با همت کمیته علمی فام،طراحی و در دسترس داوران محترم قرار گرفت،لکن فرآیند غربالگری اولیه و جداسازی آثارشایسته رقابت،خود مسیری جدا میطلبید که در این قسمت براساس تفکیک ایده ها برمحور سه رنگ سبز،آبی و زرد عملیات جداسازی به صورت زیر انجام پذیرفت:

رنگ سبز= ایده های با مطلوبیت حداکثری(عالی وایده آل)

رنگ آبی= ایده های با مطلوبیت میانی (خوب ومتوسط)

رنگ زرد= ایده های بامطلوبیت حداقلی ونامطلوب

شرح فعالیت:

ابتدا ایده دریافتی،توسط هیات داوران،با ترکیب فرد، مورد مطالعه قرار میگرفت و در ادامه با رأی مجموعی داوران ، رنگ ایده مشخص میگردید،ایده های زرد –علیرغم استفاده ازآنها در بانک ایده - ازگردونه رقابت حذف گردیده و رقابت تنها میان ایده های آبی و سبز- که متاسفانه هیچ ایده های حائز رنگ سبزنگردید- براساس ملاک های صرفا کیفی موجود در کاربرگ ایده ادامه پیدا میکرد و در نهایت این شاخص های کیفی،براساس فرآیندی،کمی گشته و ایده مورد نظر دارای امتیازی کمی میشد.که سرانجام  با توجه به اینکه تفاوت چشمگیری میان ایده های برتر وجود نداشت،بنا به نظر هیأت داوران،تقدیر شوندگان ،ازمیان ایده پردازان بر اساس کیفیت وکمیت ایده های ارسالی انتخاب گشتند.

در پایان،ضمن آرزوی دوام توفیقات فام یاران و همه آبادگران روشن ترین خانه های روی زمین ،همراه بااعلام اسامی برگزیدگان جهت آشنایی بیشترخوانندگان عزیز با داوران محترم و آگاهی از معیارهای سنجش،به اختصارگوشه ای از سوابق علمی-اجرایی ایشان و نمونه ای ازکاربرگ های داوری تقدیم میشود.

سخن پایانی ،کلام نهایی  بهشتیان است که: والحمدلله رب العالمین...


۱۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۳:۴۲