پایگاه تخصصی مسجد / موشن گرافیک

دشمن شناسی ۱ دشمن کیست؟

 

دشمن شناسی ۲ دشمن چه کسی نیست؟!

 

دشمن شناسی ۳ دشمن اصلی، دشمن خیالی

 

دشمن شناسی ۴ تشخیص حق از باطل با آگاهی از اوضاع و احوال زمانه

 

دشمن شناسی ۵ شناخت ترفندهای دشمن در زمان خود

 

دشمن شناسی ۶ علت دشمنی ها

 

دشمن شناسی ۷ منفعت داشتن در جنگ

 

دشمن شناسی ۸ ایجاد ناامیدی

 

دشمن شناسی ۹ جلوگیری از پیشرفت علمی

 

دشمن شناسی ۱۰ به فساد کشاندن زنان

 

دشمن شناسی ۱۱ تحریف حقایق و تاریخ

 

دشمن شناسی ۱۲ایجاد شکاف و اختلاف در بدنه حاکمیت نظام

 

دشمن شناسی ۱۳ مسائل اقتصادی نقطه هدف و امید دشمن برای فلج کردن نظام اسلامی

 

دشمن شناسی ۱۴ تزلزل در مشروعیت نظام

 

دشمن شناسی ۱۵ نفوذ رهبری

 

دشمن شناسی ۱۶ پشیمان جلوه دادن ایران

 

دشمن شناسی ۱۷ لبخند دشمن

 

دشمن شناسی ۱۸ تبلیغات سوء

 

دشمن شناسی ۱۹ سوق دادن نظام در جهت خلاف اصول خود

 

دشمن شناسی ۲۰ عقب نشینی هرگز

 

دشمن شناسی ۲۱ حساس بودن نسبت به حساسیت دشمن

 

دشمن شناسی ۲۲ عزت در برابر دشمنان

 

دشمن شناسی ۲۳ سیاسی بودن تمام اقشار

 

دشمن شناسی ۲۴ لزوم اتخاذ مواضع حکیمانه در مقابل دشمن

 

دشمن شناسی ۲۵ اقشار مورد هدف دشمن(خواص)

 

دشمن شناسی ۲۶ اقشار مورد هدف دشمن (روحانیت)

 

دشمن شناسی ۲۷ اقشار مورد هدف دشمن (نماز و ائمه جمعه)

 

دشمن شناسی ۲۸ اقشار مورد هدف دشمن (دانشگاه و مدارس)

 

دشمن شناسی ۲۹ افشار مورد هدف دشمن (مسئولین)

 

دشمن شناسی ۳۰ افشار مورد هدف دشمن(جوانان

 

دشمن شناسی ۳۱ اقشار مورد هدف دشمن (جناح‌های سیاسی)

 

دشمن شناسی ۳۲ اقشار مورد هدف دشمن (نخبگان)

 

دشمن شناسی ۳۳ اقشار مورد هدف دشمن (مطبوعات)

 

دشمن شناسی ۳۴ قرار گرفتن بی خبران در پازل دشمن

 

دشمن شناسی ۳۵ امام و دشمن ستیزی

 

دشمن شناسی ۳۶ نقش همبستگی

 

دشمن شناسی ۳۷ دشمن ستیزی در کاندیداهای ریاست جمهوری

 

دشمن شناسی ۳۸ بله و نه ملت ایران

 

دشمن شناسی ۳۹ پادزهر تبلیغات دروغین

 

دشمن شناسی ۴۰ صهیونیسم دشمن اصلی

 

دشمن شناسی ۴۱ جمهوری اسلامی باشد، انقلاب نباشد!

 

دشمن شناسی ۴۲ عاقبت کار از آن ملت ایران است

 

موشن گرافیک شورای نگهبان

 

موشن گرافیک شبهات-نظارت استصوابی

 

موشن گرافیک راه کارهای افزایش مشارکت

 

موشن گرافیک اگر در انتخابات شرکت نکنیم

 

موشن گرافیک، انتخاب درست کار درست