فردای روشن، با دولت جوان

 

انتخاب درست

 

تا انتخابات 1

 

تا انتخابات 2

 

تا انتخابات 3

 

سرود| وطنم ای شکوه پابرجا

 

حمایت و حضور