پایگاه تخصصی مسجد / فام / فام 2 (دومین فراخوان) / درگاه ثبت گزارش اجرای ایده

کلید راهنما

کار برگ ثبت گزارش اجرای ایده

مشخصات مجری:
* چنانچه مجری ، نهاد خاصی است (هیأت ، بسیج ، کانون و . . . .)لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید :
(نام استان + نام شهر+نام مسجد)


* = ضروری

پیگیری ایده های اجرا شده و ارسال شده