مقالات

کاربرگ داوری مقاله

 ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

 

کاربرگ داوری  مقالات فام (فراخوان ایده های مسجدی)

عنوان مقاله:                                                                     کد مقاله:         

 

ردیف

محور ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز داور

ملاحظات

1

تناسب عنوان با محتوای مقاله

8

 

 

2

کیفیت چکیده

10

 

 

3

اهمیت مسأله و میزان انطباق با موضوع فراخوان

12

 

 

4

نوآوری در محتوا یا دارا بودن ایده جدید

14

 

 

5

انسجام و زنجیره استدلال منطقی

16

 

 

6

صحت و قوت تجزیه و تحلیل و دسته بندی مطالب

16

 

 

7

جامعیت، اعتبار و اصالت منابع مورد استناد

8

 

 

8

کیفیت نتیجه گیری و جمعبندی

8

 

 

9

رعایت اصول نگارش متن و ارجاعات

8

 

 

 

جمع امتیازات

100

 

 

                              

1-  مهمترین نقاط قوت مقاله چیست؟

 

 

 

2-  مهمترین نقاط ضعف مقاله چیست؟

 

 

 

3-  در صورت لزوم اصلاح عنوان، عنوان پیشنهادی شما چیست؟

 

 

4-  مقاله را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

دانشجویی                                    علمی-تخصصی                                    علمی-ترویجی                                    علمی-پژوهشی

 

5-  چه قالبی را برای انتشار مقاله توصیه می نمایید؟

بانک اطلاعاتی همایش                 مجموعه چکیده مقالات                   مجموعه مقالات منتخب                 مجله علمی-پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی داور:                                                      تاریخ داوری:                                         امضاء: