مقالات

کاربرگ نهائی داوری عکس

 ۱۳۹۳/۰۸/۱۲
 

کاربرگ مرحله نهایی داوری عکس "فام"

کد:

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

ملاحظات

امتیاز داور اول

100

 

 

امتیاز داور دوم

100

 

 

میانگین امتیاز
داور اول و دوم

100

 

 

از 70

 

نظردبیرخانه
(میزان ارتباط با موضوع فراخوان)

30

 

 

جمع کل

100

 

 

*آیا این اثر را قابل ارائه در مجموعه منتخب آثار فام میدانید؟

*داوراول:

بلی

خیر

 

*داور دوم:

بلی

خیر

 

*ناظر دبیرخانه:

بلی

خیر

 

 

داوراول:امضاء                                         تاریخ:

داور دوم:امضاء                                         تاریخ:

ناظر دبیرخانه:

 

 

امضاء تاریخ: